Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

Напрямки наукових досліджень. На кафедрі геології та розвідки родовищ корисних копалин (ГР РКК) традиційно розвиваються два наукових напрями згідно з профілем підготовки фахівців і сучасних потреб гірничо-геологічної галузі:

1. Дослідження актуальних проблем вугільної геології

- вивчення закономірностей вугленакопичення у палеоген-неогенових та кам’яновугільних покладах;

- прогнозування гірничо-геологічних умов розробки глибоких вугільних горизонтів Донецького і Львівсько-Волинського басейнів;

- розробка наукових основ прогнозування промислових скупчень метану у вугленосних формаціях;

- дослідження закономірностей змінення літолого-фаціального складу і тектонічної порушеності вугленосних покладів, морфології вугільних пластів, якості та технічних властивостей вугілля.

2. Дослідження актуальних проблем рудної геології:

- вивчення геохімічних чинників розміщення зрудніння дорогоцінних металів у глибинних розломах Українського щита;

- розробка критеріїв формаційної типізації ультрабазитів на основі геохімії платиноїдів;

- вивчення закономірностей розповсюдження метасоматичних формацій Українського щита (петрографічний склад, фактори контролю, рудоносність);

- розробка наукових основ і технологічних схем промислового використання золо-шлакових відходів ТЕС у зв’язку з захистом навколишнього середовища;

¨        вивчення питань генезису алмазу, зокрема некімберлітових джерел.

На сьогодення на кафедрі  існують наступні напрямки наукових досліджень:
 •  - геологічна будова та умови утворення вугленосних формацій;
 • - вугленосність, якість та властивості вугілля;
 •  вплив геомеханічних процесів на  умови формування техногенних колекторів  в межах газових родовищ, що експлуатуються; 
 • - умови формування газових пасток у вугленосних відкладах;
 • -  дослідження металогенії родовищ дорогоцінних металів; 
 • структурно-тектонічні закономірності контролю гідротермальних  формацій дорогоцінних металів зонами глибинних розломів;
 •  петрологія та рудоносність геологічних формацій зеленокам` яних структур;
 •  мінерагенія алмазів, зокрема речовинний склад нетрадиційних джерел алмазоутворення (флюїдно-експлозивних утворень, вулканокластичних кімберлітів, алмазоносних філітів, лампрофірів та інш.);
 • - петрологія та рудоносність  гідротермально-метасоматичних формацій,
 • - петрологічні дослідження речовинного складу  родовищ тальк-магнезиту, хризотил-азбесту  ультрабазитових комплексів;
 •  - мінераграфічні дослідження руд чорних та дорогоцінних металів;
 •  - технічна петрографія вогнетривів; 
 • - петрографічні  дослідження докембрійських утворень Українського кристалічного щита;
 • - дослідження будови та складу граніт-пегматитових формацій Українського щита.

Напрямок наукових досліджень – вугільна геологія

У 2018 році проф. Приходченком В.Ф. та Лукіновим В.В., на підставі проведених досліджень палеотемпературних умов, елементного складу, технологічних властивостей, щільності та метаноносності вугілля на різних стадіях генерації метану при катагенетичних змінах органічної речовини вугільних пластів був обґрунтований механізм формування зворотньої метаноносності антрацитів за рахунок перебудови вуглецевої структури вугілля, збільшення щільності упаковки атомів вуглецю і залучення сорбованого метану і радикалів групи СН3 до процесу полімеризації антрацитів (Рис.1). 

1.JPG

Виконані теоретичні розрахунки зміни усереднених значень щільності упаковки атомів вуглецю в міру збільшення температури утворення в природних умовах показали, що від бурого вугілля і антрацитів до графіту і алмазу існує пряма пропорційна залежність між щільністю вуглецевих структур і палеотемпературами їх утворення (Рис.2)

2.JPG

Результати опубліковані в матеріалах: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.277 (scopus)


© 2006-2022 Інформація про сайт