Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова діяльність 

кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

Напрямки наукових досліджень

Наукові видання

Аспірантура та докторантура

Наукова діяльність студентів

Міжнародні проекти 

и2.jpg

 Напрямки наукових досліджень. На кафедрі геології та розвідки родовищ корисних копалин (ГР РКК) традиційно розвиваються два наукових напрями згідно з профілем підготовки фахівців і сучасних потреб гірничо-геологічної галузі:

1. Дослідження актуальних проблем вугільної геології

вивчення закономірностей вугленакопичення у палеоген-неогенових та кам’яновугільних покладах;

- прогнозування гірничо-геологічних умов розробки глибоких вугільних горизонтів Донецького і Львівсько-Волинського басейнів;

- розробка наукових основ прогнозування промислових скупчень метану у вугленосних формаціях;

- дослідження закономірностей змінення літолого-фаціального складу і тектонічної порушеності вугленосних покладів, морфології вугільних пластів, якості та технічних властивостей вугілля.

2. Дослідження актуальних проблем рудної геології:

- вивчення геохімічних чинників розміщення зрудніння дорогоцінних металів у глибинних розломах Українського щита;

- розробка критеріїв формаційної типізації ультрабазитів на основі геохімії платиноїдів;

- вивчення закономірностей розповсюдження метасоматичних формацій Українського щита (петрографічний склад, фактори контролю, рудоносність);

розробка наукових основ і технологічних схем промислового використання золо-шлакових відходів ТЕС у зв’язку з захистом навколишнього середовища;

¨        вивчення питань генезису алмазу, зокрема некімберлітових джерел.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється через докторантуру та аспірантуру. Викладачами кафедри завчасно проводиться відбір талановитої молоді з числа студентів старших курсів. Перевага надається тим із них, які під час навчання брали участь у НДР та показали відмінні знання.

Аспірантура та докторантура. При кафедрі діє аспірантура спеціальністю 103 «Науки про Землю». З 2010 по 2018 р.р. в аспірантурі при кафедрі навчалися 8 осіб. Аспіранти користуються всіма наявними приладами й устаткуванням кафедри та галузевої науково-дослідної лабораторії вугілля. Інформаційне забезпечення аспірантів здійснюється за допомогою центральної бібліотеки НГУ та фондів геологорозвідувальних підприємств.

Професор Лукінов В.В. підготував 3 докторів та 4 кандидатів геологічних наук. Професор В.Ф. Приходченко підготував к 1 доктора та 1 кандидата геологічних наук, професор М.В. Рузіна підготувала 5 кандидатів геологічних наук. Професор Савчук В.С. підготував 2 кандидатів геологічних наук. У 2015-2018 роки викладачі кафедри приймають участь в проекті міжнародної аспірантури з університетом м.Пуат`є (Франція), - аспірант Солдатенко Є.В., науковий керівник – професор Рузіна М.В.

Напрям науково-дослідних робіт визначається актуальністю питань, що виникають у виробничій діяльності геологорозвідувальних та гірничодобувних підприємств.

Кафедра в різні роки підтримувала та розвивала творчі наукові зв’язки з науково-дослідними організаціями і навчальними закладами. Серед них – КП «Південукргеологія», Дніпропетровське відділення УкрДГРІ, Інститут геотехнічної механіки НАН України, Інститут геології і геохімії горючих корисних копалин НАН України (м. Львів), Донецький технічний університет, Донбаський гірничо-металургійний інститут (м. Алчевськ), Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат.

Протягом останніх років кафедра підтримує постійні зв’язки у формі спільних наукових досліджень, обміну досвідом, лекціями, спільних публікацій та ін. з Краківською гірничо-металургійною академією (Польща), та університетом Пуат`є (Франція). У 2014 році професором Рузіною М.В. та асистентом Яциною Д.В. проводилось стажування докторантів університету Баджі Мохтар Аннаба (Алжир).

Викладачі кафедри виконують наукові дослідження і розробки, у яких постійно беруть участь студенти. Наукові дослідження кафедри забезпечені лабораторним обладнанням (мікроскопи різного призначення, апаратура для заміру теплових констант гірських порід, спектрофотометри С-600 і С-115 МЛ, емісійний квантометр для експрес-аналізу гірських порід і руд на дорогоцінні метали; лабораторна установка для розвинутого гравітаційного збагачення руд дорогоцінних металів), створено Центр аналітико-технологічних досліджень університету (науковий керівник ‒ провідний науковий співробітник Є.С. Перков).

Наукова діяльність студентів. Талановиті студенти залучаються до наукової роботи. Під керівництвом провідних науковців кафедри вони виконують науково-дослідні роботи, готують наукові статті та доповіді всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів та олімпіад. За останні роки студенти-геологи були переможцями та призерами на трьох Всеукраїнських олімпіадах за напрямом «Геологія». Крім того, три студенти стали лауреатами Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA» за напрямом «Науки про землю». Студенти беруть активну участь у різноманітних конференціях та конкурсах. Студенти геологорозвідувального факультету постійні учасники Всеукраїнської олімпіади з геології (м. Івано-Франківськ, м. Кривий Ріг, м. Київ), зокрема 3 студенти (Е. Козій, В. Цапенко, Д. Яцина) посіли перше місце.

За результатами останніх 9 років студенти, які проходили навчання на кафедрі геології та розвідки родовищ корисних копалин отримали такі відзнаки:

студент Яцина Д.В. у 2008 зайняв 2 місце у ІІ турі на Всеукраїнській олімпіаді з геології;

- студент Яцина Д.В. у 2009 зайняв 1 місце у ІІ турі на Всеукраїнській олімпіаді з геології;

- студенти Антипович Я. та Козій Є. у 2011 перемогли в конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA»;

- студент Козій Є. зайняв 1 місце у ІІ турі на Всеукраїнській олімпіаді з геології;

- за результатами конкурсу Національної академії наук України серед молодих учених, який проводився у 2012 році, студент Яцина Д.В. посів перше місце та був нагороджений грамотою Президії НАН України.

- за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студентка Г.Омельченко у 2017 році булі визнана призером конкурсу (2 місце) .

за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студент В. Коваль  у 2020 році прийняв активну участь та зайняв 5 місце. 

Талановиті та цілеспрямовані студенти отримують підвищенні іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів та видатних учених Національного гірничого університету, а також стають лауреатами Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA».

Підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру забезпечує потреби кафедри на перспективу і вирішує проблему омолодження викладацького складу. Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин підтримує зв'язки з науково-дослідними, академічними інститутами та навчальними закладами не тільки України, але й зарубіжжя.

Міжнародні проекти. В галузі розвитку міжнародних зв’язків кафедра співпрацює з вузами інших країн (Польщі, Франції). Встановлено творчий зв’язок з Оулувським університетом (Фінляндія) у формі спільних досліджень ультрабазитів та хромітових руд Капітанівського, Липовенківського і Деренюхінського родовищ України та родовища Кемі у Фінляндії. Використовуються новітні методи дослідження мінералів платинової групи за допомогою сучасних мікроаналізаторів та електронної мікроскопії. Протягом останніх років підтримуються постійні зв’язки у формі спільних наукових досліджень, обміну досвідом, лекціями, спільних публікацій та ін. з Краківською гірничо-металургійною академією та Університетом Пуат`є (Франція), а також з професорсько-викладацьким складом Санкт-Петербурзького гірничого університету і Львівського університету.

 Співробітники кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин співпрацюють з науковими партнерами з Алжиру, Польщі, Німеччини, Франції та інших країн. У 2018 пройшло стажування студентів університету Пуат`є (Франція) на базі навчальної геологічної практики Приазовського мегаблоку Українського щита (м.Бердянськ), у 2019 р пройшло стажування студентів з Фінляндії.  

Викладачі кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин виконують спільні науково-дослідні роботи із закордонними партнерами, спрямовані на вирішення актуальних геологічних проблем України та інших країн світу. До виконання досліджень активно залучаються студенти та аспіранти, які мають можливість у подальшому проходити стажування в провідних наукових та навчальних закладах.

© 2006-2021 Інформація про сайт